Tom Euston
    706 W 111th Terr
    Kansas City, Mo 64114
    Tel: (816) 708-5260
    Email: tom@yourinspiredkitchen.com